Menu
Nieuws

24.06.2016 - Airsoft Tornado gebruik toegestaan


Samenvatting
Gezien de betekenis die de rechter toekent aan het bestanddeel 'een sprekende gelijkenis' kan worden aangenomen dat de Airsoft Innovations Tornado met 'pin' maar zonder 'lepel' niet onder de verbodsbepalingen van Categorie I onder 7 WWM vallen. Het gebruik van degelijke attributen op een airsoft evenement is dan ook in beginsel toegestaan.

Sprekende gelijkenis
Voorwerpen die een sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapens of explosieven zijn in Nederland (op enkele uitzonderingen na) verboden. NABV leden hebben een vrijstelling voor airsoftapparaten voor zover deze op een vuurwapen lijken. De vrijstelling heeft echter geen betrekking op nabootsingen van explosieven (en daar komt met dit oordeel over de Tornado geen verandering in). Ikzelf (i.c.m. de NABV) ben al sinds voor de legalisatie van onze sport bezig met het invullen van het bestanddeel 'een sprekende gelijkenis' en op grond van de daarmee samenhangende rechtelijke uitspraken kom tot de conclusie dat in ieder geval de Airsoft Innovations Tornado met pin maar zonder lepel niet onder de verbodsbepaling van Categorie I WWM valt.

Juridisch kader
Om onder de verbodsbepaling van categorie I WWM te vallen moet de nabootsing van het explosief 'een sprekende gelijkenis' vertonen met de scherpe (echte) variant. Nu onze Minister geen nadere invulling heeft gegeven aan het bestanddeel 'een sprekende gelijkenis' is de manier waarop die sprekende gelijkenis wordt vastgesteld in verschillende rechtszaken onderwerp van discussie geweest. Vanaf circa 2013 kiest de rechtspraak voor (zoals ik deze zelf noem) de objectieve benaderingswijze. Dit houdt in dat men voor die invulling van het 'sprekende gelijkenis'-bestanddeel niet moet redeneren vanuit het gezichtspunt van een potentieel slachtoffer die in de context van bedreiging wordt geconfronteerd met het voorwerp. Men dient eerst na te gaan of het een nagenoeg exacte nabootsing is van een specifiek (eventueel met naam genoemd) voor ontploffing bestemd voorwerp, indien dit niet het geval is moet men kijken of er niet functionele onderdelen zijn aangebracht om het voorwerp op een explosief te doen gelijken.

Voorwerpen (niet zijnde speelgoed) die door middel van lucht-, gas- of veerdruk een projectiel verschieten zijn in beginsel wapens in de zin van Categorie IV sub 4 WWM.

Airsoft Innovations Tornado
De Airsoft Innovations Tornado met pin maar zonder lepel is geen nagenoeg exacte kopie van een bestaand voor ontploffing bestemd voorwerp. Er zijn verder geen (niet functionele) uiterlijke kenmerken aangebracht die het voorwerp moeten doen lijken op een voor ontploffing bestemd voorwerp.

De Airsoft Innovations Tornado zal (gezien de werking) wel een gasdrukwapen zijn in de zin van Categorie IV sub 4 WWM, Dit houdt in dat het voorhanden hebben door minderjarigen verboden is, je deze niet onverpakt/gebruiksklaar mag dragen op voor het publiek toegankelijke plaatsen en de handel is voorbehouden aan bezitters van een daartoe trekkende erkenning.

Gebruik op airsoftevenementen

  1. Voorop staat dat de organisator op zijn of haar evenement beperkingen kan opleggen ten aan zien van bepaalde airsoftapparaten of andere attributen (denk aan de 'pistol only' skirm of een eis dat slecht historisch verantwoorde kledij wordt gedragen). 
  2. Indien de Tornado's op een evenement worden ingezet dienen deze uitsluitend geladen te zijn met de voor de airsoftsport gangbare 6mm biologisch afbreekbare projectielen.
  3. Indien de Tornado's worden ingezet via een worp dient dit veilig te gebeuren en niet gericht op de persoon van de tegenspeler.

Slotwoord
Dit oordeel is tot stand gekomen na nauwkeurige bestudering van de relevante jurisprudentie. De lijn van jurisprudentie is een bestendige, maar neemt niet weg dat rechters in de toekomst anders zouden kunnen beslissen. Het invoeren/voorhanden hebben etc. komt dan ook voor eigen risico.

Met vriendelijke groet, 

Mr. Icarus van der Kolk
Bestuurslid NABV