Privacy Statement

Cookie statement

Versie 2.0 – 28 april 2021

1. Algemeen

De Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) verwerkt en bewaart persoonsgegevens van haar websitebezoekers (nabv.nl) in de Europese Economische Ruimte (EER).

Voor vragen kun je contact opnemen met info@nabv.nl of 013- 203 20 20 (beperkt bereikbaar – zie website voor actuele openingstijden).

Wij kunnen bepalingen van dit privacy statement wijzigen. Als wij dat doen, dan laten wij je dat weten. Toch raden wij je aan af en toe zelf te controleren of dit privacy statement is gewijzigd.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

2.1  MIJNNABV

Wil je informatie over de gegevens die wij van leden verwerken of bij het gebruik van MIJNNABV, dan kan je de privacyverklaring voor leden raadplegen op: Privacyverklaring MIJNNABV.

 

2.2 Contact (gerechtvaardigd belang)

Als je contact met ons opneemt, verwerken wij de gegevens die je aan ons verstrekt. Wij kunnen de gegevens verwerken om je verzoek af te handelen en om met je in contact te treden. Deze persoonsgegevens bewaren wij voor dit doeleinde gedurende de afhandeling van het contact en tot 6 maanden daarna.

Het betreft de volgende gegevens:

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een belangenafweging. Wil je niet dat wij deze gegevens verwerken, dan kan je geen contact met ons opnemen. Meer informatie over je rechten kan je hieronder vinden onder het kopje ‘Jouw rechten’.

 

2.3 Melding onveilige situaties (gerechtvaardigd belang)

Als je een melding maakt van een onveilige situatie, verwerken wij de gegevens die je bij de melding hebt opgegeven. Wij kunnen de gegevens verwerken om de onveilige situatie te verbeteren of om incidenten af te handelen. Deze persoonsgegevens bewaren wij voor dit doeleinde gedurende de afhandeling van het incident en tot 6 maanden nadat het incident is afgerond.

Het betreft de volgende gegevens:

Deze persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met het Instituut Sportrechtspraak indien besloten wordt het incident, het geschil of de onveilige situatie aan die partij voor te leggen.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een belangenafweging. Wil je niet dat wij deze gegevens verwerken, dan kan je geen melding maken. Meer informatie over je rechten kan je hieronder vinden onder het kopje ‘Jouw rechten’.

 

2.4 Vacatures (gerechtvaardigd belang)

Als je solliciteert op een (vrijwilligers)functie bij ons, verwerken wij jouw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang. Wij bewaren je gegevens voor dit doeleinde tot maximaal 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure of tot maximaal 1 jaar na het eindigen van de sollicitatieprocedure als je daarom verzoekt.

Het betreft de volgende gegevens:

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een belangenafweging. Wil je niet dat wij deze gegevens verwerken, dan kan je niet solliciteren. Meer informatie over je rechten kan je hieronder vinden onder het kopje ‘Jouw rechten’.

 

2.6 Verbeteren van onze dienstverlening (gerechtvaardigd belang)

Om onze website te kunnen verbeteren, verwerken we gegevens over het gebruik van onze website en het type bezoekers. Dat doen we met behulp van Google Analytics. Google kan je gegevens buiten de EER verwerken, maar garandeert dat die verwerking voldoet aan Europese privacy wetgeving. We bewaren deze gegevens voor dit doeleinde maximaal 6 maanden nadat ze zijn verwerkt.

Het betreft de volgende gegevens:

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een belangenafweging. Wil je niet dat wij deze gegevens verwerken, dan kan je gebruik maken van de opt-out regeling die geboden wordt in de cookiemelding. Meer informatie over je rechten kan je hieronder vinden onder het kopje ‘Jouw rechten’.

2.7 Beveiliging van onze websites (gerechtvaardigd belang)

Om onze websites veilig te houden, verwerken wij je IP-adres. Wij bewaren het IP-adres voor dit doeleinde maximaal 6 maanden nadat je onze website hebt bezocht. 

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een belangenafweging. Wil je niet dat wij deze gegevens verwerken, dan vragen wij je dit te laten weten onder vermelding van je motivering. Wij zullen je motivering meenemen en nogmaals de belangenafweging maken. Meer informatie over je rechten kan je hieronder vinden onder het kopje ‘Jouw rechten’.

 

2.8 Nieuwsbrief (toestemming)

Wil je graag op de hoogte worden gehouden van al het nieuws gerateerd aan airsoft en de NABV, dan kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Door je voor de nieuwsbrief aan te melden geef je ons toestemming onderstaande gegevens te verwerken voor het versturen van de nieuwsbrief. Wij bewaren de daarvoor benodigde gegevens totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Het betreft de volgende gegevens:

Onze provider voor het versturen van nieuwsbrieven slaat je e-mailadres op in de Verenigde Staten. De provider is gebonden aan de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen en mag je gegevens niet voor andere doeleinden verwerken.

Je kan jezelf afmelden voor de nieuwsbrief door de afmeldinginstructies te volgen die bij elke nieuwsbrief zijn opgenomen.

 

2.9 Aanvraag vrijstelling buitenlandse speler (wettelijke verplichting)

Wil je als buitenlandse speler deelnemer aan een airsoft evenement in Nederland, dan moet je daar een vrijstelling voor aanvragen. Voor de aanvraag verweken wij jouw gegevens. Bij bewaren de gegevens tot 7 jaar na het eindigen van het evenement.

Het betreft de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens;
  • geboortedatum;
  • e-mailadres;
  • aan welk evenement je deelneemt.

De verwerking van deze gegevens is wettelijk verplicht en noodzakelijk voor het kunnen verkrijgen van een vrijstelling. Wil je niet dat wij deze gegevens van je verwerken, dan kun je geen vrijstelling aanvragen.

De hierboven genoemde gegevens kunnen voor de uitvoering van het evenement gedeeld worden met de organisator van het evenement.

3. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De NABV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We zorgen onder meer voor versleutelde overdracht van persoonsgegevens, gebruiken tweetrapsauthenticatie voor toegang tot persoonsgegevens, tekenen geheimhoudingsverklaringen met onze medewerkers, eisen dat onze medewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben en geven werkinstructies.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie of via privacy@nabv.nl

4. Delen van persoonsgegevens met derden

NABV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NABV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De soorten verwerkers die wij inschakelen zijn:

  • opslag van (persoons)gegevens en database beheer en onderhoud;
  • onderzoeksbureaus en analytische software om onze dienstverlening te verbeteren (o.a. privacy-vriendelijk ingesteld Google Analytics waardoor geen persoonsgegevens met Google gedeeld worden);
  • hosting provider(s);
  • software om e-mails en nieuwsbrieven te versturen.

Verstrek je zelf persoonsgegevens aan een derde partij, dan is de NABV daarvoor niet verantwoordelijk. We adviseren je eerst de privacyverklaring van die betreffende partij te raadplegen.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. NABV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. We gebruiken ook cookies om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar ons cookiestatement.

6. Jouw rechten

Privacywetgeving geeft jou bepaalde rechten met betrekking tot jouw eigen persoonsgegevens. De rechten die wij hieronder omschrijven zijn geen absolute rechten. Wij zullen altijd een afweging maken of wij redelijkerwijs aan jouw verzoek kunnen voldoen. Lukt dit niet of zou het bijvoorbeeld ten koste gaan van de privacy van anderen, dan kunnen wij je verzoek weigeren. Indien wij een verzoek weigeren, laten wij dit gemotiveerd weten.

6.1 Recht op inzage

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te bekijken. Je mag ook inzage vragen in de verwerkingsdoeleinden, betrokken categorieën van persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn, de bron van de gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Je mag ook vragen om een kopie van jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wil je extra kopieën? Dan kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen.

6.2 Recht op rectificatie

Indien persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je ons verzoeken de persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.

Indien wij je verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

6.3 Recht op gegevenswissen

Wil je niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van je verwerken? Dan kan je ons verzoeken om bepaalde (of alle) persoonsgegevens van je te wissen. Of wij gegevens wissen hangt af van het verwerkingsdoeleinde. Gegevens die wij verwerken op grond van een wettelijke plicht of voor het uitvoeren van de overeenkomst, wissen wij alleen indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn. Indien wij gegevens verwerken op grond van het gerechtvaardigd belang, dan wissen wij gegevens alleen indien jouw belang zwaarder weegt dan dat van ons. Wij zullen deze afweging maken. Verwerken we de gegevens op grond van toestemming, dan wissen wij de gegevens slechts indien je de toestemming intrekt. In dat geval zullen wij ook altijd nog jouw belangen afwegen tegen onze belangen. Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen? Dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil.

Indien wij je verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

6.4 Beperking van de verwerking

Je mag ons ook vragen de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, indien de juistheid van gegevens wordt betwist, indien wij gegevens onrechtmatig hebben verwerkt, indien wij de gegevens niet meer nodig hebben of indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Wij mogen de gegevens dan nog wel gebruiken voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

6.5 Recht op overdraagbaarheid

Op jouw verzoek kunnen wij de gegevens die wij verwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van jouw toestemming en die automatisch verwerkt worden, overdragen aan jou of een andere door jou aan te wijzen partij. 

6.6 Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.

6.7 Recht van bezwaar en het intrekken van toestemming

Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, mag je bezwaar maken tegen de verwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van jouw toestemming, dan mag je die toestemming intrekken. Als je toestemming intrekt, doet dat niet af aan de rechtmatigheid van de verwerkingen voordat je je toestemming hebt ingetrokken. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de betreffende verwerkingsdoeleinden hierboven.

6.8 Het uitoefenen van je rechten

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@nabv.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je om je adequaat te identificeren. Dit kun je doen door ons een e-mail te sturen met het e-mailadres dat bij ons bekend is. Kan je ons niet e-mailen, is er geen e-mailadres bij ons bekend of heb je geen toegang meer tot het e-mailadres, dan kunnen wij om aanvullende gegevens vragen om je te identificeren (zoals je geboortedatum, lidnummer etc.).  Uiteraard is het ook mogelijk om bij ons langs te komen en je daar te identificeren middels een ID-bewijs.

We streven ernaar om jouw verzoek, klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we je op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 3 maanden na ontvangst).

Heb je een klacht over onze verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je natuurlijk graag verder. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookie statement


Versie 2.0 – 5 oktober 2020

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiele apparaat kan plaatsen wanneer u voor het eerst een site of pagina bezoekt. De cookie zal de website of een andere website helpen uw apparaat te herkennen bij uw volgende bezoek. We gebruiken de term ‘cookies’ in dit beleid om te verwijzen naar alle bestanden die op deze manier informatie verzamelen. Wij gebruiken alleen cookies in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Er zijn veel functies die cookies dienen. Ze helpen ons bijvoorbeeld om uw aanmeldingsgegevens, authenticatiegegevens en andere essentiële informatie te onthouden, maar ook om ons te helpen niet-essentiële informatie zoals uw voorkeuren te onthouden. Deze helpen ook om te analyseren hoe goed onze website presteert, of stellen ons in staat u bepaalde inhoud aan te bevelen waarvan wij denken dat deze voor u het meest relevant is.

Bepaalde cookies bevatten persoonlijke gegevens. Als u bijvoorbeeld op ‘Onthoud mij’ klikt bij het inloggen, zal een cookie uw gebruikersnaam opslaan. De meeste cookies zullen geen informatie verzamelen die u identificeert, maar zullen in plaats daarvan meer algemene informatie verzamelen, zoals hoe gebruikers aankomen en onze website gebruiken, of de algemene locatie van een gebruiker.

Wat voor soort cookies en andere trackingtechnologieën gebruikt de NABV?

Over het algemeen voeren onze cookies en soortgelijke volgtechnologieën (‘Cookies’) de volgende verschillende functies uit:

·        Essentiële / vereiste cookies: deze cookies zijn essentieel voor de kernactiviteit van onze website en worden automatisch ingeschakeld wanneer u de Website gebruikt. We slaan uw machtigingsinstelling ook op in een Cookie om dit te onthouden voor toekomstige bezoeken.

·        Prestatiecookies: deze cookies helpen de prestaties van de website te verbeteren en zorgen voor een betere gebruikerservaring. Dit stelt ons in staat om u een hoogwaardige ervaring te bieden door onze Website en inhoud aan te passen en snel problemen te identificeren en op te lossen. We gebruiken bijvoorbeeld prestatiecookies om bij te houden welke pagina’s het populairst zijn, welke methode van koppeling tussen pagina’s het meest effectief is en om te bepalen waarom sommige pagina’s foutmeldingen ontvangen. Voor zover de NABV deze cookies gebruikt, kunt u deze cookies in- of uitschakelen.

·        Online behavioural cookies: deze cookies worden gebruikt voor klantprofilering; De NABV maakt gebruik van een online engagement-software, BlueConic. Deze software bouwt progressief een individueel klantprofiel op via verschillende kanalen, van de eerste aanrakingen van een anonieme bezoeker tot een bekende klant. Met alle real-time kanaalswitches en noodzakelijke herkenningsoverdrachten en fusies daartussenin. Hierdoor kan de NABV deze personen dynamisch segmenteren op basis van deze profielen. Vervolgens bedient BlueConic de meest relevante content op de NABV-website of initialiseert online interacties. U kunt deze cookies inschakelen of uitschakelen.

·        Tracking cookies: We werken samen met een derde partij om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partner kan technologieën zoals cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze website en andere sites om u reclame te bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt voor het aanbieden van op interesses gebaseerde advertenties, kunt u zich afmelden door het dialoogvenster met instellingen voor machtigingen te gebruiken dat op deze website wordt aangeboden en dat de toestemming regelt voor het gebruik van cookies. Let op: dit betekent niet dat u geen advertenties ontvangt. U blijft generieke advertenties ontvangen.

Derden

De NABV gebruikt of staat derden ook toe om cookies te serveren die mogelijk in een van de vier bovenstaande categorieën vallen. Houd er rekening mee dat u tijdens uw bezoek aan de website mogelijk enkele cookies tegenkomt die gerelateerd zijn aan derden. We gebruiken Google Analytics bijvoorbeeld om ons websiteverkeer te volgen.

De website en applicaties kunnen knoppen, widgets, tools of inhoud bevatten die linken naar andere bedrijfsdiensten, bijvoorbeeld een Facebook-knop ‘Vind ik leuk’ of de knop Delen. We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van deze functies.

De toestemming voor het gebruik van deze cookies van derden wordt ook beheerd door het dialoogvenster met toestemminginstellingen dat op de Website wordt aangeboden. Zodra de toestemming is verleend, heeft de NABV geen controle over de verspreiding van deze externe cookies. Raadpleeg de relevante website van derden voor meer informatie hierover.

Wat verzamelen we?

In overeenstemming met het bovenstaande in het bijzonder, en deze Verklaring in het algemeen, verzamelt de NABV:

·        Gegevens over u door het invullen en verzenden van een formulier of een veld op de website. Deze informatie kan bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, postadres, land van verblijf, e-mailadres, telefoonnummer, werkadres en andere informatie bevatten. Natuurlijk is het optioneel voor u om dergelijke informatie te verstrekken;

·        E-mails die we u sturen kunnen een webbeacon / pixel-tag bevatten die de NABV vertelt of u de e-mail hebt ontvangen of geopend of op een koppeling in de e-mail hebt geklikt. We kunnen deze informatie gebruiken om berichten die naar klanten worden verzonden te verminderen of te elimineren;

·        De websites van de NABV kunnen knoppen, widgets, hulpmiddelen of inhoud bevatten die linken naar services van andere bedrijven (bijvoorbeeld een Facebook- knop ‘Vind ik leuk’ of de knop Delen deze). We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van deze functies. Wanneer u deze knoppen, gereedschappen of inhoud ziet of gebruikt, of als u een webpagina bekijkt die deze bevat, kan bovendien bepaalde informatie uit uw browser automatisch naar het andere bedrijf worden verzonden. Lees het privacybeleid van dat bedrijf voor meer informatie.

Hoe gebruiken we verzamelde informatie?

De NABV gebruikt persoonlijke gegevens die we over u verzamelen op een aantal manieren, zoals:

·        U de NABV-websites op de best mogelijke manier verstrekken, evenals alle informatie die u hebt gevraagd;

·        Beter begrip van hoe onze Websites worden gebruikt, zodat we onze producten, services, inhoud en marketing kunnen verbeteren;

·        Een website, applicatie of NABV-marketingcampagne aanpassen aan uw waarschijnlijke interesses, met behulp van BlueConic;

·        Voor interne doeleinden zoals auditing, data-analyse en onderzoek ter verbetering van de producten, diensten en communicatie van klanten;

·        Marktonderzoek doen naar onze klanten, hun interesses en de effectiviteit van onze marketingcampagnes;

·        Fraude verminderen, softwarepiraterij en onze klanten beschermen, evenals de NABV.

Hoe kan ik deze cookies beheren?

Als u bepaalde categorieën cookies wilt accepteren, kunt u zich daarvoor aanmelden via het hulpmiddel voor toestemmingsinstellingen op onze website. Deze tool wordt automatisch geladen bij het eerste bezoek van de site en is daarna toegankelijk via een activeringslink vanaf de onderkant van al onze webpagina’s.

We zullen de essentiële / vereiste cookies moeten instellen, zodat we uw keuzes kunnen onthouden wanneer u de website de volgende keer vanuit dezelfde browser bezoekt. Op dit moment is het technisch niet mogelijk dat wij u toestaan om uw instellingen met u mee te nemen tussen uw browsers en apparaten, dus u moet deze instellingen wijzigen van elke browser die u gebruikt, bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, en andere.

Houd er ook rekening mee dat we er alles aan doen om uw keuzes te respecteren, maar het is mogelijk dat niet alle cookies worden vastgelegd. Als dit een probleem is, raden we u aan uw cookie-instellingen via uw browser te wijzigen; de helpfunctie van uw browser zal u vertellen hoe.

Opmerking: onze website werkt niet correct zonder essentiële / vereiste cookies. Bovendien verliest u enkele functies, voordelen en functionaliteit als u ervoor kiest om andere cookies uit te schakelen.

Hoe gaat de NABV om met mijn persoonlijke gegevens?

De NABV hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Daarom hebben we een privacy statement waarin staat hoe er wordt omgegaan met jouw (persoons)gegevens.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

·        ICTRecht: “Achtergrond Cookiewet“
https://www.ictrecht.nl/juridisch-advies/dossier-cookies

·        Consumentenbond: “Internet-Privacy”
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy

·        Consumentenbond: “Cookies”
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

·        Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising“
https://www.youronlinechoices.com/nl/