Menu
De NABV

LEDENRAAD

 

Algemeen

Binnen een officiële vereniging is het gebruikelijk dat er tenminste eens per jaar een Algemene Ledenvergadering wordt gehouden. In deze vergadering worden o.a. het jaarverslag en de begroting besproken en voorstellen aan de leden voorgelegd middels stemmingen.  Bij grote verenigingen is het houden van een Algemene Ledenvergadering om organisatorische redenen niet praktisch.  Daarom gebruiken we bij de NABV een ledenraad.

Ledenraad
De ledenraad is een vertegenwoordiging van de leden en als zodanig het controlerend orgaan van de vereniging. De ledenraad bespreekt in haar vergaderingen alle zaken die van belang zijn voor de NABV. De belangrijkste taak van de ledenraad is om toezicht te houden op het bestuur. Dit doet de ledenraad door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur en jaarlijks de financiën te keuren. In sommige gevallen moet het bestuur vooraf goedkeuring vragen aan de ledenraad om zaken aan te schaffen en/of handelingen te kunnen doen.  De ledenraad benoemd ook bestuursleden van de NABV met dien verstande dat één of meer bestuursleden, mits minder dan de helft, door het bestuur worden benoemd.

Aantal leden
De ledenraad bestaat uit 24 leden die worden gekozen uit alle verkiesbare personen die lid zijn van de NABV op het moment van de verkiezing. In de nabije toekomst komen er 6 leden bij die uit organisatorenplatform worden gekozen. Bij een ledenraadsverkiezing mag ieder lid één stem uitbrengen op een kandidaat naar keuze.  De stemming verloopt elektronisch via de website van de NABV. Omdat de verkiezing ‘blind’ is weten de ledenraadsleden in principe niet wie er op hen heeft gestemd.

Ledenraadsleden vertegenwoordigen leden ‘zonder last of ruggespraak’. Dat betekent dat zij vooraf geen toestemming hoeven te vragen aan alle leden over de beslissingen die ze gaan nemen tijdens een ledenraadsvergadering. Dit zorgt ervoor dat de ledenraad snel en slagvaardig kan handelen. De verantwoording vindt plaats bij de volgende ledenraadsverkiezing, alwaar ledenraadsleden kunnen worden afgerekend op hun prestaties in de ledenraad tijdens hun termijn. De ledenraad is op 22.06.2019 akkoord gegaan met de gedragscode voor ledenraadsleden.

Termijn
Ledenraadsleden worden voor een termijn van vier jaar gekozen. Kandidaat-ledenraadsleden zijn natuurlijk zelf ook gewoon NABV-lid. Leden van de ledenraad kunnen zich herkiesbaar stellen.

Wetten, statuten en regels
Het Burgerlijk Wetboek schrijft een set regels voor, waaraan de ledenraad en het bestuur zich moeten houden (artikel 2:26 t/m 2:52 BW).  Na de wet zijn de statuten van de vereniging bepalend. De statuten zijn notarieel vastgelegd en zijn te vinden op de website. Het bestuur van de NABV heeft daarnaast een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin allerlei praktische zaken zijn opgenomen. Alle NABV-leden moeten zich houden aan de bepalingen die in zowel de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement staan.
 

Samenstelling ledenraad

 (op alfabetische volgorde)
Dhr. Cliff van Amen
Dhr. Jean-Paul Benoist
Dhr. Louis Benoist
Mevr. Nathalie Borsboom
Dhr. Steven Bos
Dhr. Jasper Elsinga  

Mevr. Lieke Hazenbroek-Etman
Dhr. Joey Hoendervangers
Dhr. Maarten Leusink
Dhr. Maikel Lindsen
Dhr. Michel Mosterd
Dhr. Mark-Ivo van Ooijen


Dhr. Marcel Redelijkheid
Dhr. Erik Rozendal
Dhr. Bas Scholts
Dhr. Mark Seykens
Dhr. Christiaan Ulehake
Dhr. Sven Veneberg

Dhr. Maurice Vermeul
Dhr. Erik Verrijzer
Dhr. Evert-Jan Wind
Dhr. Pim Zwiep

 

Heeft u vragen aan de ledenraad? Mail hen dan via ledenraad@nabv.nl.

Ledenraadsverkiezing

In mei/juni 2020 zijn er weer ledenraadsverkiezingen. 
Hier lees je daar meer over.